สาธิตธรรมศาสตร์ แถลงโต้ หลังประยุทธ์ สั่งจับตา กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์

สาธิตธรรมศาสตร์ แถลงโต้ หลังประยุทธ์ สั่งจับตา กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงโต้ หลังพลเอกประยุทธ์ สั่งจับตา กลัวบิดเบือนประวัติศาสตร์ ยืนยันอยู่ใต้สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาาอาชีพ เนื้อหาพัฒนาให้ทันสัมย สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง บ่มเพาะความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งพลเมืองไทย และพลเมืองโลก

วันนี้ 6 ก.พ. 2565 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณชน ความว่า ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสน คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ลดทอนคุณค่าและ ความมุ่งมั่นอันแท้จริง โรงเรียนฯ จึงขอชี้แจงและทําความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้ความสําคัญกับการเคารพความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง โดยโรงเรียนฯ ร่วมทํางานกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อพัฒนา หลักสูตรที่ช่วยเตรียมความพร้อมเยาวชนสําหรับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่พร้อมใช้ วิจารณญาณในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

โรงเรียนฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบน ฐานความรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น และมีความเหมาะสมกับพัฒนาการ ของผู้เรียน นอกจากวิชาสาระหลัก โรงเรียนฯ ยังได้จัดให้มีการสอนในวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ วิชา อยู่รอดปลอดภัย วิชาว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด วิชาวัยรุ่นศาสตร์ วิชารู้ทันการเงิน วิชาเสพศิลป์และ กลิ่นเสียง วิชาผู้ประกอบการ วิชารู้เท่าทันสื่อ วิชาวิถีศรัทธา (ครอบคลุมเนื้อหาทุกศาสนา) เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

โรงเรียนฯ มีเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตสํานึกพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นพลเมืองโลกที่ ยึดโยงกับบริบทของสังคมไทย มีทักษะและสมรรถนะแห่งอนาคต รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี ภาวะผู้นํา มีความสามารถในการกํากับตนเอง เข้าอกเข้าใจผู้อื่น และสามารถทํางานเป็นทีม ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนฯ ตระหนักดีว่า การบุกเบิกสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย ระยะเวลา มีข้อจํากัดต่าง ๆ มากมายในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ โรงเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจตนารมณ์ในการสร้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฯ จะเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพ การศึกษาของประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้สามารถขยายผลได้ต่อไป

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 กุมภาพันธ์ 2565

ประยุทธ์ สั่งจับตา โรงเรียนสาธิต ธรรมศาสตร์ หวั่น บิดเบือนประวัติศาสตร์ สถาบัน อ.ปริญญา โต้กลับ นายกไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนพูด

แถลงการณ์ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดขึ้นภายหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2565 ถึงโรงเรียนว่า ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมธ. อาจมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบัน ซึ่งต่อมา ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ออกมาตอบโตนายกผ่านเฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul  ความว่า

“ปัญหาหลักของการศึกษาของประเทศไทยคือ #การเอาแต่สอนให้ท่องจำและทำตามอาจารย์สั่ง โดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาก การศึกษาแบบนี้เป็น #การศึกษาแบบอำนาจนิยม ซึ่งนอกจากจะไม่อาจทำให้ประเทศไทยเกิดกำลังทางความคิดและสติปัญญา ไม่อาจพาประเทศไทยไปไหนได้ แล้วก็ยังเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยเลยครับ

เพราะเป็นการศึกษาแบบสอนให้คนเชื่อฟังผู้มีอำนาจ แม้ว่าอำนาจนั้นจะได้มาโดยมิชอบ การปฏิวัติรัฐประหารถึงยังไม่หมดไป และประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนหลักการความเสมอภาคเท่าเทียม และสิทธิเสรีภาพที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเสียที

โรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ “สาธิต” การศึกษาแบบให้นักเรียน “คิด” และมีวินัยแบบ “รับผิดชอบ” ทั้งต่อคนเอง ต่อคนอื่น และต่อส่วนรวม เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสติปัญญา ไม่ได้สอนให้ทำตามสั่ง จึงย่อม #แตกต่างไปจากการศึกษาแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้รับการศึกษามา เราจึงพอเข้าใจได้ว่าทำไมท่านนายกรัฐมนตรีจึงไม่เข้าใจ

แต่ที่ไม่เข้าใจเลยคือที่ท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ทราบไปฟังมาจากไหนหรือไปอ่านเฟซบุคใครมา มากล่าวหาว่าโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์บิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันฯ ทั้งๆ ที่เขาแค่สอนให้คิด ให้ตั้งคำถาม และให้มีวินัยแบบคิดเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม

Credit : viagraonlinefast.com vikburian.net vipdeowata.com vwafp.com wacompentablets.com waltonbarber.com warrantiesfortrucks.com wordwalkerpress.com zionway.net zorionakzuri.net